ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λογιστικά Φοροτεχνικά και Γενικές Ασφάλειες

Ρίκου Ιωάννα

Τηλ: 213 0325516

Βασ. Γεωργίου 12, Καματερό

Ρωτήστε μας για οποιοδήποτε οικονομικό θέμα σας απασχολεί στο

info@forolysi.gr

Φιλικά sites

 
Logo gia afises

banner nosos-notalone copy

special english mikro

RSS

LATEST NEWS LATEST NEWS
Οικογενειακά επιδόματα PDF Print E-mail

Καταβολή οικογενειακών επιδομάτων ( ενημέρωση 01/01/2010)


Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ» το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας.


Δεν δικαιούνται επίδομα παιδιών οι μισθωτοί, που βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Νόμου, Κανονισμού Επιχείρησης ή άλλων διατάξεων, λαμβάνουν από τον εργοδότη τους μεγαλύτερο ποσό επιδόματος παιδιών από εκείνο που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ (Άρθρο 18 παρ. 4 Ν. 1346/83).


 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣΑπαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόματος είναι η πραγματοποίηση 50 ημερών εργασίας, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος ή δίμηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας ή δίμηνη συνεχή ανικανότητα για εργασία.


Τα παιδιά για τα οποία καταβάλλεται επίδομα, πρέπει:


α). να έχουν ηλικία μέχρι 18 ετών ή μέχρι 22 ετών αν σπουδάζουν


β). αν είναι ανίκανα για εργασία, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα


γ). να είναι άγαμα


δ). να διαμένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται από όλους τους δικαιούχους:


ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:


1. Βεβαίωση του εργοδότη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη (συνημμένο υπόδειγμα στο παράρτημα της παρούσας εγκυκλίου).


Στις περιπτώσεις οικοδόμων ή ημερομισθίων εργατών που δεν έχουν σταθερό εργοδότη ώστε να προσκομίσουν τη βεβαίωση, προσκομίζεται Απόσπασμα  Ατομικού Λογαριασμού Ασφαλισμένου του προηγούμενου της επιδότησης έτους (αρκούν 50 ημέρες ασφάλισης ).


2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, (αυτεπάγγελτη αναζήτηση) για την χορήγηση του επιδόματος τρίτου παιδιού (άρθρο 18 Ν. 1346/83). (μόνο από νέους δικαιούχους)

ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ:


1. Ατομικό και οικογενειακό Βιβλιάριο Ασθενείας των παιδιών όπου φαίνεται η θεώρηση του Ι.Κ.Α. για τα προστατευόμενα μέλη, το προηγούμενο και το τρέχον έτος.


Σε περιπτώσεις θεώρησης του βιβλιαρίου ασθενείας λόγω ειδικών διατάξεων (μακροχρόνια ανεργία, νέοι άνεργοι, μίσθωση έργου κ.λ.π.) τότε για τον περαιτέρω έλεγχο προσκομίζεται  Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφαλισμένου του προηγούμενου της επιδότησης έτους (αρκούν 50 ημερες ασφάλισης).


Την ίδια αντιμετώπιση έχουν και όσοι έχουν πραγματοποιήσει το 2008 από 50 έως 59 ημέρες ασφάλισης και εξ αυτού του λόγου δεν μπορούν να έχουν θεωρημένο βιβλιάριο σύμφωνα με τον Ν. 3655/03-04-08 περί διοικητικής και οργανωτικής μεταρρύθμισης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις καθώς επίσης και οι εργαζόμενοι στην ζώνη του Περάματος οι οποίοι με βάση το άρθρο 148 παρ. 3 του προαναφερόμενου νόμου, ανανεώνουν το βιβλιάριο ασθενείας για το έτος 2009 με 25 ημέρες ασφάλισης και όχι 50.


Στη περίπτωση αυτή και εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου (γέννηση, θάνατος παιδιού κ.λ.π.) σε σχέση με το επίδομα του προηγούμενου έτους, ο δικαιούχος υποχρεούται να το δηλώσει εγγράφως στην Υπηρεσία με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.


2. Λογαριασμό ΕΤΕ (ΙΒΑΝ) με το όνομα του δικαιούχου και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας θα κρατείται απαραιτήτως στον φάκελο του ασφαλισμένου.


3. Βιβλιάριο ασθενείας (θεωρημένο) του /της συζύγου όταν ανήκει σε άλλο Ταμείο Ασφάλισης εκτός του Ι.Κ.Α.  (Δημόσιο, Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Σ.Α. κ.λ.π.).


4. Δελτίο Ταυτότητας


Όταν και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι επιδόματος (ασφαλισμένοι στο I.K.A.), υποβάλλεται


1. Κοινή δήλωση για το ποιος από τους δύο θα εισπράξει το επίδομα.


2. Αναγράφεται απαραίτητα ο Α.Μ.ΙΚΑ   και των δύο συζύγων.


3. Δηλώνεται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. και των δύο συζύγων


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Η ΔΙΑΖΕΥΞΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:

1. Απόφαση δικαστικής επιμέλειας των παιδιών ή ιδιωτικό συμφωνητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση του 1599/86 ότι βρίσκεται σε διάσταση ή διάζευξη και ότι ο/η σύζυγος έχει την επιμέλεια των παιδιών και αδυνατεί να προσκομίσει Υ.Δ. του/της συζύγου που πληροί τις προϋποθέσεις .


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:


1. Απόκομμα σύνταξης μηνός Απριλίου του έτους της επιδότησης .


2. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση) του /της συζύγου, μόνο κατά την αρχική αίτηση.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:


1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την αναγνώριση ή μη των παιδιών και ότι δεν έχει τελέσει γάμο.


2. Για τα αναγνωρισμένα παιδιά: Σε κάθε περίπτωση δικαιούχος είναι η μητέρα, ως έχουσα εκ του νόμου την γονική μέριμνα.


Η μητέρα  που δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησης από τον ΔΛΟΕΜ, μπορεί να εισπράξει το οικογενειακό επίδομα για τα εκτός γάμου τέκνα της με τις προϋποθέσεις  του πατέρα που τα έχει αναγνωρίσει. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζεται Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού του πατέρα που τα έχει αναγνωρίσει.


Όταν η μητέρα αδυνατεί να ασκήσει τη γονική μέριμνα, τότε μπορεί να είναι  δικαιούχος ο πατέρας. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται Απόφαση Δικαστηρίου, που να του  αναθέτει τη γονική μέριμνα, μόνο κατά την αρχική αίτηση .


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΟ ΣΥΖΥΓΟ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:


1. Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. ή του φορέα κύριας ασφάλισης για το ποσοστό αναπηρίας και για το χρόνο αναπηρίας.(50% και άνω Ν.1902/90).


2. Αν ο (η) ανάπηρος σύζυγος παίρνει σύνταξη, βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα για το ποσό της σύνταξης κατά το μήνα Απρίλιο του έτους επιδότησης.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:


1. Αν τα παιδιά είναι κάτω των 18 ετών: Απόφαση της Αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα κύριας ασφάλισης ή βεβαίωση από αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία ότι τα παιδιά είναι ανάπηρα, εκτός αν τα ανωτέρω στοιχεία διαπιστώνονται από το βιβλιάριο ασθενείας (φωτοτυπία επικυρωμένη στον φάκελο).


2. Αν τα παιδιά είναι άνω των 18 ετών: Απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα κύριας ασφάλισης ή βεβαίωση από αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία ότι τα παιδιά είναι ανάπηρα και έχουν συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω), εκτός αν τα ανωτέρω στοιχεία διαπιστώνονται από το βιβλιάριο ασθενείας. (φωτοτυπία επικυρωμένη στον φάκελο).


ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ( 18 ΜΕΧΡΙ 22 ΕΤΩΝ). ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:


1. Βεβαίωση σπουδών (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση)  από την οποία να προκύπτει ότι η Σχολή είναι ενταγμένη σε βαθμίδα εκπαίδευσης ή ότι ανήκει στο Δημόσιο, εκδοθείσα από  1η Απριλίου και μετά του έτους επιδότησης.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:


1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι:


Έχει εγκαταλειφθεί η οικογένεια από τον ένα γονέα.


Ο άλλος γονέας δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησης..


Συντηρούνται τα αδέλφια από τον /την αδελφό /η.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΟΡΦΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:


1. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του γονέα, (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση) μόνο κατά την αρχική αίτηση.


2. Απόδειξη ότι δεν εργάζεται ο επιζών γονέας ή ότι δεν δικαιούται επίδομα παιδιών από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι:


συγκατοικεί με τα παιδιά και επιβαρύνεται με την συντήρησή τους.


ο γονέας που επιζεί δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησης.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΟΡΦΑΝΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ) ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:


1. Απόφαση δικαστηρίου βάσει της οποίας του έχει ανατεθεί η επιτροπεία των παιδιών, μόνο κατά την αρχική αίτηση.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2ΜΗΝΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ


Διερευνάται  από την Υπηρεσία του Οργανισμού.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2ΜΗΝΗ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ:


1. Βιβλιάριο Ασθενείας.


ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:


1. Βεβαίωση από τη Στρατιωτική Μονάδα, με την ακριβή ημερομηνία στράτευσης.


ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:


1. Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας αρχής ή του αρμόδιου Σωφρονιστικού καταστήματος με την ακριβή ημερομηνία έναρξης εκτίσεως της ποινής


Επισημαίνουμε την υποχρέωση των Υπηρεσιών μας σύμφωνα και με τις εγκυκλίους της Διεύθυνσης Διοικητικού, να αναζητούν αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες Υπηρεσίες τα αναφερόμενα στις παραγράφους Α1.2, Β2.2 ,Β6.1, Β8.1, δικαιολογητικά της παρούσας εγκυκλίου εάν δεν έχουν υποβληθεί από τους δικαιούχους


ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ


Τα ποσά των οικογενειακών επιδομάτων για το έτος 2009 διαμορφώνονται όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :


ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009


Τέκνα        Μηνιαίο ποσό           Ετήσιο Ποσό            Ετήσιο ποσό με 3ο παιδί

1                 8,22                              98,64                              133,80


2               24,65                            295,80                              330,96


3               55,47                            665,64                              700,80


4               67,38                            808,56                              843,72


5               78,68                            944,16                              979,32


6               89,98                         1.079,76                           1.114,92


7             101,28                         1.215,36                           1.250,52


8             112,57                         1.350,84                           1.386,00


9             123,87                         1.486,44                           1.521,60


10             135,17                         1.622,04                           1.657,20


11             146,47                         1.757,64                           1.792,80


12             157,77                         1.893,24                           1.928,40


13             169,06                         2.028,72                           2.063,88


14             180,36                         2.164,32                           2.199,48


Για κάθε παιδί πέρα από τα τέσσερα έχει ήδη προστεθεί το ποσό των 11,298 € το μήνα.


Επίδομα τρίτου παιδιού (Άρθρο 18 Ν. 1346/83).


Μηνιαίο ποσό 2,93 € και ετήσιο ποσό 35,16 €.


Κρίνουμε σκόπιμο να επαναλάβουμε ότι το ποσό του επιδόματος προσαυξάνεται κατά 3,67 € (μηνιαίο) και 44,04 € (ετήσιο) για κάθε παιδί στις περιπτώσεις που απαιτείται.


Σε ό,τι αφορά την προσαύξηση του επιδόματος ως προς το γονέα, αυτή χορηγείται μόνο, εφόσον:


α) Ο /η δικαιούχος δεν συνταξιοδοτείται λόγω θανάτου του άλλου συζύγου ή


β) η μηνιαία σύνταξή του /της δεν είναι μεγαλύτερη από το 20πλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει την 1η Ιανουαρίου του έτους επιδότησης ή


γ) εφόσον ο /η ανάπηρος σύζυγος δεν συνταξιοδοτείται ή


δ) η μηνιαία σύνταξη του /της δεν είναι μεγαλύτερη από το 20πλάσιο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει την1η Ιανουαρίου του έτους επιδότησης.


Το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται από 1-1-2009 στο ποσό των 31,32 EURO. Επομένως για να χορηγηθεί η ως άνω προσαύξηση στον /στην δικαιούχο πρέπει η μηνιαία σύνταξή του /της να μην είναι μεγαλύτερη από 626,4 EURO (31,32?20).  Η μηνιαία σύνταξη που λαμβάνεται υπόψη, για τη σύγκριση με το 20πλάσιο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, είναι εκείνη του μηνός Απριλίου του έτους επιδότησης, χωρίς να υπολογίζεται το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ).


Διευκρινίζεται, ότι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που υπολογίζεται, προκειμένου να καταβληθεί ή όχι η προσαύξηση των οικογενειακών επιδομάτων, είναι το ακαθάριστο ποσό της σύνταξης (δεν αφαιρούνται δηλ. οι κρατήσεις) που παίρνει ο δικαιούχος από τον κύριο φορέα  ασφάλισης και την επικουρική σύνταξη .

 

Add comment


Security code
Refresh

Twitter

Αφήστε το μήνυμα σας

Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Kide Shoutbox v0.9

14:57-- Guest_4596: ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ
10:41-- Guest_6837: Καλησπέρα σε όλους
11:09-- Guest_3577: wraio to neo site!!!!!!
8:37-- Guest_9790: kalimera 31/01/2014
11:42-- Guest_7590: ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ :)
10:32-- Guest_9918: Καλημέρα 06.02.2014
20:41-- Guest_5011: kalimera
6:42-- Guest_9685: Καλημέρα, πότε αρχίζουν οι φορολογικές δηλώσεις 2014???? O.O
13:20-- decko: 20 martiou guest 9685
13:38-- Guest_4966: :-*
13:38-- Guest_4966: :P
12:26-- George: καλησπέρα σε όλη την ομάδα 19/03/2014
12:22-- Guest_7039: :-*
12:22-- Guest_7039: : :D
6:07-- Guest_3760: βγήκε η ΠΟΛ για το κοινωνικό μέρισμα!!!!!! αντε να δούμεεεεε
7:46-- Γιώργος: Αν δεν αλλάξουν τα κριτήρια του μερίσματος είναι κοροιδία :|
8:32-- Guest_9716: :P
6:20-- xania: xamos ginetai me ta E9 kai ta ay8aireta!!!!!!
10:17-- Guest_8227: taxisnet xwris theoxari den yparxei!!!!!!! O.O O.O O.O
9:23-- Guest_9027: pote telika teleiwnoun oi forologikes dhlwseis??????
8:58-- Guest_1893: kalispera
8:03-- Guest_3865: RE PAIDIA PWS MPORW NA VRW TON ARITHMO TOU AMA SE POIA DIEYTHINSHKAI POU ???
7:27-- Guest_5939: sto vivliario ygeias kai sta ensima
8:37-- Guest_6343: kalispera
8:37-- Guest_6343: eleos me to enfia
8:38-- Γιώργος: Προσαύξηση 10% στο ΕΝΦΙΑ μετά το δευτερο μήνα ???????? O.O O.O O.O O.O
10:10-- Guest_5182: kalispera
10:11-- Κωστας: επίδομα θέρμανσης πότε θα πάρουμε?
10:11-- Κωστας: πόσες μέρες μετά την αίτηση?
10:12-- Γιάννης: λένε 20 ημέρες αφού διασταυρωθεί με το τιμολόγιο η αίτηση

Last message 5 months ago


Name:
Message:

:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)

Υπολογισμός νομίσματος

Convert 

into

  Powered by Joomla!. Designed by: ThemZa movies NTChosting.com Valid XHTML and CSS.